Chèn hình ảnh nâng cao các kiểu vào blogspot/blogger

1. Code đơn giản
<img src="LINK_ẢNH" title="Ghi_chú" alt="Mô_tả"/>
2. Code mở rộng
<img src="LINK_ẢNH" title="Ghi_chú" alt="Mô_tả" align="bottom" width="400" height="400"/>
3. Code với tất cả các thuộc tính nâng cao
<a href="Link liên kết muốn đến" target="_blank"><img src="Link Hình" alt="Mô tả" title="Nội dung tấm hình" width="n" height="n" border="n" /></a>
Ghi_chú // Khi rê chuột lên ảnh, sẽ hiện chú thích.
Mô_tả // Khi rê chuột lên ảnh, sẽ hiện chú thích.
Sử dụng hai lệnh này thì khi người dùng truy cập blog chọn không hiển thị ảnh thì sẽ hiện dòng chữ này thay cho ảnh đó.
align="bottom" // Vị trí ảnh so với chữ. Có thể đổi thành middle(giữa) - top(trên) - bottom(dưới). Không dùng, để mặc định theo blog chọn sẵn thì xóa nó đi.

Hãy là người đẹp trai từ những câu nói.